रत्नागिरी, चिपळूण, महाड, सांगली, कोल्हापुर, कोपरगाव, औरंगाबाद, आंबेजोगाई, नादेड, शेंदुर्णी, भगूर, नासिक, येवला, खोपोली, कल्याण... सावरकर समताज्योतीचा संचार