अलीगढ विद्यापीठात विद्याथ्र्यासमोर भाषण करताना पं. नेहरु म्हाणाले होते... 'तुम्हाला या भूतकालाविषयी काय वाटते ?'